Prevádzkovateľom informačného systému na spracovanie osobných údajov je:

Svätojurský vinohradnícky spolok
so sídlom Ulica Dr. Kautza 11, Svätý Jur, 90021
IČO: 31804772
IBAN: SK9509000000000181826636
e-mail: vinspolok@gmail.com
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

K ochrane osobných údajov pristupujeme ako prevádzkovateľ zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie: 

 • Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm. b) a f) GDPR (EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.
 • Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľa platobných služieb alebo iných subjektov s preukázateľným zákonným oprávnením.
 • Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a pod). 
 • Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu (prenosnosť) a tiež právo na vymazanie (zaslaním žiadosti na vinspolok@gmail.com), ďalej právo na namietanie či právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba podať žiadosť alebo sťažnosť e-mailom na vinspolok@gmail.com. Všetky doručené žiadosti a sťažnosti riadne preveríme. Obrátiť so sťažnosťou sa môže aj na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu (ďalej len „objednávky“).
   
 • Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o nástroje spoločnosti Google napr. Google Analytics, IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.
   
 • Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
   
 • Prevádzkovateľ pre účely vrátenia vstupného získava a spracováva tieto osobné údaje a ďalšie údaje (v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.):
  • meno, priezvisko
  • e-mail
  • číslo objednávky / variabilný symbol
  • číslo účtu vo formáte IBAN